Оценка на пазарната конюнктура на ваканционния морски туризъм в България през 2006г.